Ilmiöpohjainen opetus ja oppiminen

Taso: Noviisi / Edistynyt: – Kesto 3 h – 60 pv. Huom: kurssit Betavaiheessa, kaikki kehitysehdotukset otetaan mieluusti vastaan.

Ilmiöpohjainen oppiminen sisältää yhteisöllistä tekemistä ja opettajien yhteistyötä. Opettajilla on mahdollisuus kiireettömästi keskustella asioista yhdessä, vaihtaa kokemuksia ja jakaa hyviä käytänteitä. Oppilaat saavat itse valita näkökulmansa ilmiöön ja opettajan pitää malttaa olla ohjeistamatta.

Otavan Opiston Ilmiöhanke kehittää ilmiöpohjaista oppimista ja opetusta verkossa, videossa sekä pedagogien että opiskelijoiden mietteitä aiheesta.

Kokonaisuuden sisältö (5 jaksoa):

 1. Tutustuminen ilmiöpohjaisen opetuksen muotoihin ja sopivimman valitseminen (3 – 5 tuntia)
 2. Ilmiöpohjaisen opetuksen suunnittelu (3 – 10 tuntia)
 3. Ilmiöpohjaisen opetuksen toteuttaminen (1 – 60 päivää)
 4. Toteutuksen arviointi ja reflektointi (3 – 8 tuntia)
 5. Ilmiöpohjaisen opetuksen kehittäminen (3 – 8 tuntia)

Jakso 1:

Tutustuminen ilmiöpohjaisen opetuksen muotoihin ja sopivimman valitseminen

Oppimistavoitteet

Saatte yhdessä selkeän kuvan ilmiöpohjaisen opetuksen tavoitteista, muodoista ja toteutusmahdollisuuksista.

Kesto

3 – 5 tuntia

Pedagoginen lähestymistapa

Tutkiva oppiminen: yhteisöllinen ideointi ja kriittinen arviointi, syventävän tiedon etsiminen ja esittäminen, sopivan opiskelumuodon valinta esitetyn tiedon perusteella.

Tehtävät

Ilmiön valinta ideariihessä

 • Keskustele kollegoittesi ja oppijoittesi kanssa tämän hetken kiinnostavista ilmiöistä, jotka liittyisivät opiskeltavaan kokonaisuuteen.
 • Heittäkää ensin ilmaan ideoita. Voitte esittää niitä liimalapuilla, keskustelualueella tai wikityyppisessä dokumentissa, jossa on kommentointimahdollisuudet.
 • Ryhmitelkää ja arvioikaa ideoita. Perustelkaa arvionne.
 • Valitkaa arvioinnin perusteella käsiteltävä ilmiö.
 Opiskelumuodon valinta
 • Tutustukaa ilmiöpohjaisen oppimisen erilaisiin toteutustapoihin.

 • Valitkaa opiskelumuodoista teille sopivin tai kehittäkää oma ilmiöpohjaisen opetuksen toteutusmuoto.

Lisämateriaalia

Jakso 2:

Ilmiöpohjaisen opetuksen suunnittelu

Oppimistavoitteet

Syvennätte yhteistyötä ja opitte laatimaan yhteisen suunnitelman ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Tutustutte sosiaalisen median palveluiden mahdollisuuksiin.

Kesto

3 – 10 tuntia

Pedagoginen lähestymistapa

Yhdessä työskentely: keskustelu ja yhteiskirjoittaminen. Tutkiva oppiminen.

Tehtävät
 • Jos SOOCissa on ilmiöpohjaisen opetuksen suunnitelmia, jotka on kehitetty toteutuksesta saadun palautteen perusteella, tutustukaa niihin.
 • Laatikaa kollegoiden ja oppijoiden kanssa valitsemastanne ilmiöstä ja sen toteutusmuodosta realistinen toteutussuunnitelma vastuineen, aikatauluineen ja tuotoksineen.
 • Ottakaa suunnitelmassanne huomioon toteutukseen osallistuvien opettajien ja oppijaryhmien muut samanaikaisen tapahtumat, kurssit ja muut aktiviteetit.
 • Tutustukaa sosiaalisen median palveluihin ja valitkaa niistä toteutukseenne sopivimmat.
 • Laatikaa lista suositelluista palveluista ohjeistuksineen. Halutessanne voitte antaa toteutukseen osallistuvien oppijaryhmien valita käytettämänsä somepalvelut.
Lisämateriaalia

Jakso 3:

Ilmiöpohjaisen opetuksen toteuttaminen

Oppimistavoitteet

Saatte kokemusta ilmiöpohjaisen opetuksen ja oppimisen toteutuksesta sekä palautetta toteutustavasta.

Kesto

1 – 60 päivää

Pedagoginen lähestymistapa

Ilmiöpohjainen pedagogiikka, jossa on vaikutteita ongelmaperusteisesta, ankkuroivasta ja yhteisöllisestä tutkivasta oppimisesta.

Tehtävät
 • Toteuttakaa laatimanne ilmiöpohjaisen opetuksen suunnitelma.
 • Opettajina neuvokaa ja ohjatkaa oppijaryhmiä tarvittaessa, mutta älkää tarjotko yksityiskohtaisia ohjeita tai valmiita vastauksia. Ohjatkaa kysymyksillä oppijoita löytämään omat ratkaisunsa.
 • Havainnoikaa, reflektoikaa ja arvioikaa oppimisprosessia koko sen keston ajan.
 • Kerätkää oppijaryhmiltä palautetta, esim. oman ja ryhmän toiminnan reflektointia, samoin palautetta oppimistavasta.
 • Tarvittaessa korjatkaa toteutusmuotoa palautteen perusteella.

Jakso 4:

Toteutuksen arviointi ja reflektointi

Oppimistavoitteet

Saatte yhteisen käsityksen siitä, mikä ilmiöpohjaisen opetuksen toteutuksessanne oli hyvää ja mikä huonoa ja mitä pitäisi kehittää.

Kesto

3 – 8 tuntia (kun palautetta ja reflektointia on kerätty edellisen vaiheen aikana)

Pedagoginen lähestymistapa

Tutkiva oppiminen, syventävä empiirinen tutkimus: aineiston yhteisöllinen kerääminen, ryhmittely ja arviointi.

Tehtävät
 • Kootkaa toteutuksen aikainen havainnointi, palaute, reflektointi, arviointi ja mahdolliset korjausliikkeet yhteen. Tähän voitte käyttää fläppitaulua tai jotain verkon yhteiskirjoitussovelluksista.
 • Ryhmitelkää keräämänne aineisto.
 • Keskustelkaa ja arvioikaa toteutusta ryhmittelemänne aineiston pohjalta.
 • Voitte laatia aineistosta yhteenvedon, esim: hyvää / huonoa / kehitettävää

Jakso 5:

Ilmiöpohjaisen opetuksen kehittäminen

Oppimistavoitteet

Opitte kehittämään omaa toimintaanne ja jakamaan kokemuksianne.

Kesto

3 – 8 tuntia (kun toteutuksesta saatua palautetta on arvioitu edellisessä vaiheessa)

Pedagoginen lähestymistapa

Toiminnan kehittäminen. Opitun jakaminen.

Tehtävät
 • Peilatkaa jaksossa 2 laatimaanne toteutussuunnitelmaa jaksossa 4 laatimaanne yhteenvetoon palautteesta, reflektoinnista ja arvioinnista.
 • Kehittäkää toteutussuunnitelmaa yhteenvedon pohjalta, mielellään heti ensimmäisen toteutuksen jälkeen, kun kaikki on vielä tuoreessa muistissa.
 • Liittäkää kehitettyyn toteutussuunnitelmaan ensimmäisen toteutussuunnitelman arviointi yhteenvetoineen.
 • Julkaiskaa kehitetty toteutussuunnitelma liitteineen oppilaitosyhteisöllenne ja sidosryhmillenne.
 • Julkaiskaa kehitetty toteutussuunnitelma liitteineen tässä SOOCissa koko Suomelle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>