Kirjoita yhdessä muiden kanssa

Taso: Noviisi / Edistynyt – Kesto: 3 h – 60 pv. Huom. kurssit Betavaiheessa, kaikki kehitysehdotukset otetaan mieluusti vastaan!

Yhteiskirjoittamisella tai yhdessä kirjoittamisella tarkoitetaan tekstin tai muunlaisen tuotoksen tekemistä yhdessä yhteiseen pohjaan niin, että jokainen kirjoittaja voi muokata tuotosta ja nähdä tehdyt muokkaukset. Tuotosta voidaan kirjoittaa yhdessä samanaikaisesti tai eriaikaisesti, samassa tai eri paikassa. Jokaisella kirjoittajalla pitäisi olla päätelaite, jolla hän voi tuottaa tekstiä tai muuta sisältöä.

Yhteiskirjoittaminen soveltuu esimerkiksi:

 • oppilaiden ryhmätöihin
 • opetuksen yhteissuunnitteluun
 • tapahtuman yhteissuunnitteluun
 • kokousten esityslistojen, muistioiden ja pöytäkirjojen laatimiseen yhdessä
 • esitten tai tiedotteen laatimiseen yhdessä
 • kirjamaratoniin, jossa iso joukko asiantuntijoita kirjoittaa yhdessä kirjaa tai oppimismateriaalia.

Kokonaisuuden sisältö (5 jaksoa)

 1. Konkreettisen yhteiskirjoitettavan kohteen valinta ja yhdessä kirjoittaminen (3 – 5 tuntia)
 2. Tutustuminen yhteiskirjoittamiseen soveltuviin sosiaalisen median palveluihin (3 – 30 tuntia)
 3. Yhteiskirjoittaminen oppilaiden ryhmätyössä (3 – 8 tuntia)
 4. Opetuksen yhteiskehittäminen (1 – 60 päivää)
 5. Oppimateriaalin yhteiskirjoittaminen (3 – 60 päivää)

Jakso 1. Konkreettisen yhteiskirjoitettavan kohteen valinta ja yhdessä kirjoittaminen

Oppimistavoitteet

Saatte kuvan yhteiskirjoittamisen mahdollisuuksista ja kokemuksen yhteiskirjoittamisesta käytännössä.

Kesto

3 – 5 tuntia

Pedagoginen lähestymistapa

Yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen

Tehtävät

Ottakaa mukaan kollegoita tai oppilaita, jotka haluaisivat tutustua yhteiskirjoittamiseen. Valitkaa yhdessä heidän kanssaan riittävän pieni yhteiskirjoitettava kohde, josta olisi aidosti hyötyä. Koulun esite, jonkin tapahtuman tiedote tai kokouksen esityslista soveltuisi tähän vaiheeseen paremmin kuin vaikkapa opetuksen suunnittelu tai oppikirjan kirjoittaminen – joihini tutustutte tämän kurssin myöhemmissä vaiheissa.

Tutustukaa Tieken muistiolla tuotettuihin SomeTime2013-tapahtuman suunnittelusekousten muistioihin. (SomeTime2013-tapahtuman tiedottamisessa on käytetty Purot.net-wikiä.)

Sopikaa, kuka teistä luo yhteisen kirjoituspohjan menemällä Tieken muistio -sivustolle ja valitsemalla “luo uusi muistio”. Muistiopohjan osoite jaetaan kaikille kirjoittajille esim. sähköpostitse tai chatissa. Kun uusi kirjoittaja tulee muistioon, hän saa tekstiinsä oman taustavärin. Jos jokainen kirjoittaa etu- tai lempinimensä muistiopohjan oikeassa yläkulmassa olevaan kenttään, niin nähdään, mitä kukin on kirjoittanut. Tieken muistion chatissa (jutustelussa) voidaan neuvotella kirjoitettavasta asiasta ja perustella omia näkemyksiä.

Yhdessä kirjoitettu, monivärinen muistio ei häviä, joten jos osoite on tallessa, muistiota voi lukea ja täydentää myöhemmin. Voitte halutessanne tuoda muistionne linkin tänne SOOCiin.

Jakso 2. Tutustuminen yhteiskirjoittamiseen soveltuviin sosiaalisen median palveluihin

Oppimistavoitteet

Saatte laajahkon kokonaiskuvan yhteiskirjoittamiseen soveltuvista sosiaalisen median palveluista ja niiden ominaisuuksista.

Kesto

3 – 30 tuntia

Pedagoginen lähestymistapa

Tutkiva oppiminen

Tehtävät

Tutustukaa yhteiskirjoittamiseen soveltuviin sosiaalisen median palveluihin. Kiinnittäkää huomiota erityisesti seuraaviin näkökulmiin:

 • Ulkoasun selkeys ja kiinnostavuus
 • Kirjautuminen
 • Avoimuus
 • Tietoturva ja tietosuoja
 • Helppokäyttöisyys
 • Multimedian lisääminen
 • Yhteisöllinen työskentely

Yhteiskirjoittamiseen soveltuvia palveluita ovat mm.:

Tutustukaa niillä tuotettuihin sivustoihin ja materiaaleihin:

Valitkaa palvelu, johon laaditte yhteisen pohdinnan perusteluineen. Julkaiskaa pohdintanne tässä SOOCissa koko Suomelle.

Jakso 3. Yhteiskirjoittaminen oppilaiden ryhmätyössä

Oppimistavoitteet

Saatte konkreettisen kokemuksen yhteiskirjoittamisesta oppimistehtävissä.

Kesto

3 – 8 tuntia

Pedagoginen lähestymistapa

Yhdessä tekeminen ja reflektointi

Tehtävät

Valitse oppilaiden kanssa yhteiskirjoittamiseen soveltuva ryhmätyö ja siihen sopiva sosiaalisen median palvelu. Ryhmätyötä voidaan kirjoittaa yhtaikaa tai eri aikaan. Seuraa ja tarvittaessa tue ja auta oppilaita yhteiskirjoittamisessa. Otathan ryhmätyön arvioinnissa huomioon lopputuotoksen lisäksi tekemisprosessin sekä sen, miten oppilaat hakevat apua ja tukevat toisiaan matkan varrella.

Kirjaa ja pohdi yhdessä oppilaiden kanssa yhteiskirjoittamisessa havaitsemianne asioita, mahdollisuuksia, ongelmia, ratkaisuja ja vaihtoehtoja. Voitte laatia pohdinnastanne yhteiskirjoitetun muistion ja julkaista sen tässä SOOCissa koko Suomelle.

Jakso 4. Opetuksen yhteiskehittäminen

Oppimistavoitteet

Saatte konkreettisen kokemuksen yhteiskirjoittamisesta opetuksen kehittämisessä, kehitetyn suunnitelman toteuttamisessa ja edelleen kehittämisessä.

Kesto

1 – 60 päivää

Pedagoginen lähestymistapa

Yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen

Tehtävät

Sopikaa kollegoiden ja mahdollisesti opiskelijoiden kanssa jonkin opetuskokonaisuuden yhteiskehittämisestä. Voitte esimerkiksi lisätä oppiaineiden integrointia, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä, oppijalähtöistä ja yhteisöllistä pedagogiikka tai laajentaa oppimista luokan ja koulun ulkopuolelle.

Valitkaa yhteiskehittämiseen sopiva sosiaalisen median palvelu. Jos olette keskenänne fyysisesti samoissa tiloissa, keskustelkaa kasvokkain ja kirjatkaa ideat ja päätökset yhdessä. Jos olette fyysisesti etäällä toisistanne, niin hedelmällisintä olisi löytää sosiaalisen median palvelu (esim. Skype tai Google hangout) samanaikaiseen keskusteluun, ideointiin, ajatusten kehittämiseen ja niiden perusteluun. Käyttäkää myös yhteiskirjoittamisalustan chattia tai keskusteluryhmää.

Sopikaa yhteiset käytännöt tekstin muokkaamiseen: Jätetäänkö vanhat versiot näkyviin? Voiko toisen kirjoittamaa suoraan muokata tai poistaa, vai pitäisikö muutos esittää chatissa tai kommentissa? Pitäisikö muokkausvaiheessa näkyä, kuka mitäkin on kirjoittanut?

Panostakaa riittävästi samanaikaiseen keskusteluun, jotta saatte yhteisen käsityksen siitä, mitä olette tekemässä. Pelkkä kirjoittaminen ilman keskustelua saattaa synnyttää väärinkäsityksiä ja loukkantumista: “Miksi tuo henkilö muokkasi minun kirjoittamaani?”

Kun kehittämissuunnitelmanne on valmis, sopikaa, miten se toteutetaan: vastuut, aikataulu, tarvittavat resurssit sekä mahdolliset muiden toimijoiden kanssa neuvoteltavat asiat. Kun toteutatte kehittämissuunnitelmaa, kerätkää oppilailta ja opettajilta palautetta, analysoikaa sitä ja kehittäkää suunnitelmaanne edelleen.

Voitte jakaa kehittämissuunnitelmanne tai siitä kehitetyn version palautteiden analysointeineen täällä SOOCissa.

Jakso 5. Oppimateriaalin yhteiskirjoittaminen

Oppimistavoitteet

Saatte konkreettisen kokemuksen suurehkosta yhteiskirjoittamisprosessista, sen järjestämisestä, etenemisestä ja sisällön tuottamisesta.

Kesto

3 – 60 päivää

Pedagoginen lähestymistapa

Yhdessä tekeminen ja projektioppiminen

Tehtävät

Tutustukaa avoimiin, yhteiskirjoitettuihin oppimateriaaleihin (saatoitte tutustua niihin jaksossa 2, mutta tässä jaksossa voitte syventää käsitystänne):

Valitkaa kollegoiden ja mahdollisesti oppilaiden kanssa oppimateriaali, jonka haluatte laatia tai jota haluatte kehittää. Valitkaa yhteiskirjoittamiseen sopiva sosiaalisen median palvelu. Jos ette tarvitse matemaattisia tai kyrillisiä erikoismerkkejä, niin Google Driven dokumentti, Wikikirjasto, Wikiopisto tai LeMill voisivat sopia yhteiskirjoittamisen alustaksi. Jos käytätte Google Drivea ja materiaalista tulee laaja (yli 50 sivua), kuvat kannattaa tallentaa muualle, esim. Dropboxiin, ja tuoda mukaan vasta materiaalin viimeistelyyn.

Suunnitelkaa yhdessä oppimateriaalin runko ja jakakaa hiukan kirjoitusvastuita. Kun tekstiä alkaa syntyä, lukekaa ja kommentoikaa toistenne kirjoittamaa tai muuten tuottamaa, auttakaa ja tukekaa toisianne ideoillanne, tiedoillanne ja kokemuksillanne, jotta kokonaisuudesta tulisi riittävän laadukas ja yhtenäinen.

Yhteistä kirjoittamista varten voidaan järjestää viikonlopun kirjamaraton, joista on viime vuosilta hyviä kokemuksia: isohko joukko asiantuntijoita kokoontuu yhteen ja pusertaa viikonlopun aikana tietonsa yhteiseen muotoon, jota myöhemmin voidaan hioa. Oppimateriaalia voidaan kirjoittaa myös perinteiseen tapaan useiden kuukausien ajan, jolloin kirjoittajilla on mahdollisuus syventää osaamistaan kirjoitusprosessin aikana. Tällöin olennaista on sopia vastuista ja yhteisistä tarkistuspisteistä: Jokainen työstää yhteistä tekstiä oman aikataulunsa mukaisesti, ja yhdessä katsotaan sovituin väliajoin, miten on edetty ja miten jatketaan.

 

Voitte tuoda tänne SOOCiin linkin yhdessä kirjoittamaanne oppimateriaaliin. Samalla voitte kertoa, miten yhdessä kirjoittaminen eteni: pelisäännöt, tarkistuspisteet, mahdolliset ongelmat ja niiden ratkaisut, ehkä myös kokemuksia oppimateriaalinne pilotoinnista ja edelleen kehittämisestä.

(Artikkelikuva: AttributionShare Alike Some rights reserved by BarbaraLN)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>